Zagrożenia

Wycinka starych drzew, spełniających kryteria drzew pomnikowych

Sprawa jest pilna, bo na niektórych drzewach pojawiły się już kropki, sygnalizujące plany ich wycinki. Z samego społecznie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego wyjeżdża dziennie kilka 40-tonowych ciężarówek z wyciętymi drzewami. Tymczasem na terenie projektowanego Parku zaledwie 34 drzewa  mają status pomnika przyrody. Wniosek o objęcie formą w postaci pomnika przyrody ponad 6 tysięcy drzew spełniających kryteria drzewa pomnikowych, nie został jak dotąd pozytywnie rozpatrzony.

Niszczenie stref przypotokowych

Doliny górskich potoków i strumieni, pełnią funkcję systemu mini-korytarzy ekologicznych, kluczowych dla przetrwania starych drzew i rzadkich gatunków w Karpatach. To tam przetrwały jedne z najstarszych drzewostanów, a w ich cieniu tętni życie Puszczy. Wraz z ich wycięciem giną tysiące gatunków grzybów, porostów, mchów, roślin naczyniowych, owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków.  Dlatego wnioskujemy o objęcie ochroną stref przypotokowych w pasie szerokości minimum 30 metrów od strumieni i potoków.

Budowa i modernizacja leśnych dróg

Drogi te przypominają nierzadko leśne „autostrady” budowane przy użyciu ciężkiego sprzętu. Cel ich powstania jest tylko jeden – dotarcie do niedostępnych miejsc w lesie i sprawne wywiezienie drewna z lasu. Budowa dróg otwiera też ostoje przyrody dla zwiększonej penetracji przez ludzi. W rezultacie rzadkie gatunki zwierząt są również narażone na niepokojenie przez prace leśne oraz obecność ludzi. Inwestycje drogowe w Puszczy Karpackiej stoją w sprzeczności z postulatem naukowców, stworzenia stref bez dróg, co pozwoliłoby zachować cechy ostoi w lasach karpackich.

Szlaki zrywkowe

Gospodarka leśna prowadzona na obszarze społecznie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, pozostawia po sobie liczne szlaki zrywkowe. Wyryte w gruncie przez ciężki sprzęt, sprzyjają erozji, zwiększają zagrożenie powodziowe na niżej położonych terenach. Rozjeżdżanie lasu przez ciężki sprzęt prowadzi do nieodwracalnych zmian w przyrodzie. Dlatego należy jak najszybciej utworzyć Turnicki Park Narodowy.

Polowania zbiorowe

W nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie organizowane są polowania zbiorowe. Z informacji udostępnionych przez RDLP Krosno, wynika, że tylko w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny w sezonie łowieckim 2014/2015 odbyło się aż 31 takich polowań, w tym 12 na obszarze Nadleśnictwa Bircza, w którego granicach znajduje się społecznie projektowany Turnicki Park Narodowy.  Polowania takie mają negatywny wpływ na gatunki zwierząt chronionych, takich jak wilk, niedźwiedź czy ryś.

Bezsprzecznie walka toczy się o dawne tereny łowieckie dawnego „Państwa Arłamowskiego”, utworzonego w czasach trwania reżimu komunistycznego. Na terenie planowanego parku są wydzielone obwody łowieckie Lasów Państwowych. Legenda Arłamowa jest nadal żywa, więc to właśnie tutaj, dzisiejsi prominenci polują na „grubego zwierza Przemysław Kunysz, ornitolog i przyrodnik, członek Społecznej Rady na rzecz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego


społecznie projektowany park narodowy