Ptaki

Społecznie planowany park narodowy jest obszarem unikatowym na mapie Polski. W obrębie granic projektowanego Turnickiego Parku Narodowego stwierdzono dotychczas 151 gatunków ptaków z czego 124 należy uznać za lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe w latach 1983-2015. Dodatkowo w otulinie potwierdzono występowanie kolejnych pięciu gatunków, z których włochatkę należy uznać za prawdopodobnie lęgową. Większość ptaków stwierdzonych na terenie planowanego parku to gatunki leśne stanowiące 54% awifauny, ptaki terenów otwartych stanowią 29%, a gatunki związane ze środowiskiem wodnym 17%. Znaczną część stwierdzonej awifauny (138 gatunków) stanowią ptaki będące pod ścisłą ochroną, a 14 gatunków jest pod ochroną częściową. Szesnaście odnotowanych gatunków jest wpisanych do Polskiej czerwonej księgi zwierząt, a 34 są umieszczone w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Większość gatunków (144) wymieniona jest też w Konwencji Berneńskiej, 62 gatunki ujęte są w Konwencji Bońskiej, a 28 gatunków chronionych jest Konwencją Waszyngtońską.

Aktualna ocena liczebności poszczególnych gatunków ptaków w Polsce wskazuje, że w obrębie planowanego parku narodowego występują istotne krajowe populacje ptaków drapieżnych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza obecność 2-3 par lęgowych orła przedniego, które stanowią ok. 10% polskiej krajowej populacji tych ptaków. W Polsce jest to gatunek nieliczny, którego populacja nie przekracza 30 par lęgowych, a obszar jego występowanie w naszym kraju ogranicza się prawie wyłącznie do Karpat. Na terenie parku występuje też znaczna populacja orlika krzykliwego, sóweczki, puszczyka uralskiego i puchacza. Tutejsze lasy zasiedlane są też przez liczną populację dzięciołów: zielonosiwego, białogrzbietego i trójpalczastego. Obszar ten pozwoli chronić także inne rzadkie gatunki, które swoim występowaniem w Polsce ograniczone są przeważnie do terenów górskich, w tym Karpat np. jarząbek, pliszka górska, pluszcz, orzechówka i drozd obrożny.

Wśród gatunków ptaków występujących na terenie parku, warto wymienić:

Puszczyk uralski Strix uralensis – najliczniejszy i najbardziej rozpowszechniony gatunek sowy na terenie planowanego parku, którego liczebność oszacowano na 40-50 terytoriów.

Sóweczka Glaucidium passerinum – nieliczny gatunek lęgowy. Rozpowszechniony na całym obszarze planowanego parku o liczebności ocenianej na 20-25 terytoriów lęgowych.

Puchacz Bubo bubo – gatunek bardzo nieliczny, którego trzy terytoria stwierdzono na terenie planowanego parku.

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos – nieliczny gatunek rozpowszechniony na terenie całego parku, którego liczebność oceniono na 40-60 par lęgowych.

Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus – gatunek nieliczny, którego liczebność oceniono na około 10-20 par lęgowych.

Orlik krzykliwy Clanga pomarina – nieliczny gatunek lęgowy, którego liczebność oceniono obecnie na 16 par lęgowych. Gniazdowanie tego gatunku stwierdzono głównie na obrzeżach planowanego Turnickiego Parku Narodowego, gdzie w najbliższym sąsiedztwie potwierdzono kolejnych 9-10 terytoriów.

Orzeł przedni Aquila chrysaetos – gatunek bardzo nieliczny, podobnie jak orlik, potrzebuje starych drzew do założenia gniazda. Dwa terytoria lęgowe stwierdzono w rejonie Jamnej i Arłamowa, a trzecie w otulinie planowanego parku.

Bocian czarny Ciconia nigra –  gatunek bardzo nieliczny, którego liczebność oceniono na 3 terytoria lęgowe.

Bocian czarny w Turnickim Parku Narodowym

zwiedzaj
11009399_823388894398430_3770352768623735534_o
orlik3

społecznie projektowany park narodowy