Płazy

Dotychczasowe badania fauny płazów na obszarze społecznie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego oraz rozpoznanie przeprowadzone w 2015 roku, wykazały występowanie 10 gatunków płazów. Są wśród nich – salamandra plamista, traszka zwyczajna, traszka karpacka, traszka górska, traszka grzebieniasta, kumak górski, rzekotka drzewna, ropucha zielona, ropucha szara i żaba trawna. 3 gatunki płazów wymienione są w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (kumak górski, traszka karpacka i traszka grzebieniasta).

Salamandra plamista Salamandra salamandra

Gatunek wpisany do trzeciego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną częściową. W Polsce występuje prawie wyłącznie w pasmach Karpat i Sudetów, najczęściej na wysokości 400-750 m n.p.m. W planowanym parku liczny. Wymaga dalszego rozpoznania i badań.

Traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris

Gatunek wpisany do trzeciego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną częściową. Gatunek rozmieszczony na terenie całego kraju, w górach sięga  do 1087 m n.p.m., ale nawet w obszarze regla dolnego populacje występują rzadko i są mało liczne. Gatunek odnotowany na terenie planowanego parku, wymaga dalszego rozpoznania.

Traszka karpacka Lissotriton montandoni

Gatunek z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, wpisany do drugiego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną ścisłą. zasięg ogranicza się prawie wyłącznie do zachodnich i wschodnich Karpat. Występuje od wysokości 200-300 aż do wysokości 1500 – 1600 m n.p.m. W Polsce występuje na obszarze Karpat i jest gatunkiem stosunkowo licznym, szczególnie we wschodniej ich części, jednak w odróżnieniu od kumaka górskiego rzadko występującym masowo. Występuje w planowanym parku narodowym.

Traszka górska Ichthyosaura alpestris

Gatunek wpisany do trzeciego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną częściową. Gatunek występujący przede wszystkim w Sudetach i Karpatach oraz na pogórzach, także w Górach Świętokrzyskich. Została stwierdzona w projektowanym Turnickim Parku Narodowym. Wymaga dalszego rozpoznania.

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

Gatunek z II i IV Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, wpisany do drugiego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną ścisłą. Traszka grzebieniasta jest zaliczana do gatunków o rozmieszczeniu nizinnym i wyżynnym. W górach jest znacznie rzadsza ze względu na brak odpowiednich zbiorników rozrodczych oraz krótki sezon wegetacyjny uniemożliwiający rozwój larwalny. Najwyżej położone stanowiska traszki grzebieniastej w Polsce notowano na 850 m n.p.m. Traszka grzebieniasta występuje na obszarze Turnickiego Parku Narodowego, jednak jej rozmieszczenie jest nierównomierne, a określenie dokładnego jej zasięgu wymaga przeprowadzenia dalszych badań.

Kumak górski Bombina variegata

Gatunek z II i IV Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, wpisany do drugiego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną ścisłą. Według dotychczasowych danych, na obszarze projektowanego TuPN kumaki stwierdzono na 126 stanowiskach.

Ropucha zielona Pseudepidalea viridis

Gatunek z II i IV Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, wpisany do drugiego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną ścisłą. Gatunek występujący w całej niżowej i wyżynnej Polsce. W Karpatach dochodzi do ich podgórskiej części, gdzie tworzy nieliczne populacje. Na terenie projektowanego parku narodowego wymaga dalszych badań.

Ropucha szara Bufo bufo

Gatunek wpisany do trzeciego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną częściową. Gatunek występuje w całej niżowej i wyżynnej części Polski. W górach jego godujące populacje spotykane są w dolnym reglu, a po zakończeniu godów pojedyncze osobniki wkraczają w regiel górny. Występuje w całych Karpatach. Najliczniej na Przedgórzu Bieszczadzkim oraz w Górach Słonnych. Jest to jeden z najliczniejszych gatunków płazów występujących na terenie projektowanego parku narodowego.

Rzekotka drzewna Hyla arborea

Gatunek z II i IV Załącznika Dyrektywy Siedliskowej, wpisany do drugiego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną ścisłą. Na terenie Polski rzekotka spotykana jest głównie na nizinach i wyżynach. W górach (Bieszczady) odnotowywana była do wysokości 880 m n.p.m. Stwierdzona w projektowanym Turnickim Parku Narodowym. Wymaga dalszego rozpoznania.

Żaba trawna Rana temporaria

Gatunek wpisany do trzeciego załącznika Konwencji Berneńskiej, umieszczony na Czerwonej Liście IUCN w kategorii LC. W Polsce objęty ochroną częściową. Żaba trawna jest w Polsce gatunkiem bardzo pospolitym. Gatunek licznie występujący w Karpatach.

Kumak

społecznie projektowany park narodowy