Dodany w kategorii Aktualności.

Nie możemy już dłużej czekać na decyzję o powołaniu Turnickiego Parku Narodowego. Dlatego powstał projektowany park w wirtualnej rzeczywistości, aby w ten sposób upomnieć się o ochronę jednego z ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej.

Początki idei ochrony obszaru projektowanego Turnickiego Parku Narodowego sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy przemyski przyrodnik, Tadeusz Trella, zwrócił uwagę na potrzebę ochrony grupy górskiej Suchego Obycza i Turnicy, gdzie lasy były zagrożone wyrębem. W 1982 roku profesorowie Janusz Kotlarczyk i Jerzy Piórecki, zgłosili postulat utworzenia parku na tym obszarze. Jednak dopiero 10 lat później wrócono do tej idei. Było to możliwe dzięki upadkowi reżimu komunistycznego w Polsce i partyjnego ośrodka z siedzibą w Arłamowie.

W 1993 roku powstała dokumentacja projektowa parku, którym miał objąć obszar o powierzchni około 20 tysięcy hektarów. Mimo wielu starań Turnicki Park Narodowy nie powstał, a działania lokalnych przyrodników i społeczników, kampania Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, ponad 100 tysięcy podpisów zebranych przez organizacje pozarządowe, działania Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze i poparcie największych autorytetów ze świata nauki, nie przyniosły skutku. Obszar projektowanego Turnickiego Parku Narodowego jest wciąż narażony na eksploatację jego zasobów, która nie uwzględnia potrzeby utworzenia parku.

Nasze wspólne, narodowe dobro nie powinno być traktowane, jako magazyn drewna i łowisko. Czas działa na niekorzyść turnickich lasów. Jeszcze kilka lat eksploatacji, a ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej na Pogórzu Przemyskim, znikną z obszaru planowanego parku.

Dlatego powstał projektowany park w wirtualnej rzeczywistości, aby w ten sposób upomnieć się o ochronę jednego z ostatnich fragmentów Puszczy Karpackiej. W proponowanym wariancie Turnicki Park Narodowy mógłby objąć ponad 17 tysięcy hektarów, niezamieszkanych i stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa. Nie ma zatem żadnej przeszkody, aby park wreszcie powstał.

O idei ochrony Turnickiego Parku Narodowego mówi się też bardzo mało. Dlatego akcja społeczna pod hasłem „Stwórzmy Turnicki Park Narodowy” ma na celu, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o idei powołania parku narodowego. Projektowany Turnicki Park Narodowy jest wyjątkowym obszarem, gdzie warto spędzać wolny czas, i stwarza idealne warunki do uprawiania różnych form aktywności. Na stronie internetowej www.turnickipn.pl, każdy będzie miał okazję poznać projektowany park.

Projektowany Turnicki Park Narodowy powinien chronić ostatnie fragmenty Puszczy Karpackiej. Na obszarze planowanego parku zostało znalezionych już ponad 6 tysięcy drzew spełniających wymiary drzewa pomnikowych. Pogórze Przemyskie jest jedną z kluczowych ostoi żbika, który dziś występuje wyłącznie w polskich Karpatach. Stale obserwowane są wilki, rysie i niedźwiedzie. Występuje szereg chronionych gatunków, w tym gatunki owadów charakterystyczne dla lasów pierwotnych. Wśród 151 gatunków ptaków, które stwierdzono na terenie parku, należy wymienić orła przedniego – 10% krajowej populacji, orlika krzykliwego, sóweczki, puszczyka uralskiego, puchacza, dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego.

Ideę popierają i promują przyrodnicy, fotografowie przyrody i działacze społeczni, zaangażowani od lat w działania na rzecz utworzenia parku, którzy tworzą społeczną i nieformalną Radę na rzecz utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Celem Rady jest promowanie obszaru projektowanego parku narodowego i ochrony unikalnej przyrody turnickich lasów.